สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

กิจกรรมผู้บริหาร

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการส …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการส …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 3 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการส …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 3 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนอกระบบ

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำ …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนอกระบบ Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ดร.บุศริน …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2566

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2566 Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอ …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) Read More »

สช.สตูล จัดกิจกรรม“จิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล” ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานกา …

สช.สตูล จัดกิจกรรม“จิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล” ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล Read More »

นายรุสมาน นิเฮง เข้าร่วมประชุมชี้แจง.รับฟังการชี้แจง การประกวดกิจกรรมโครงการ “The Smart City Solution Awards 2023”

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายรุสมาน นิเฮง ได้รับมอบหมายจา …

นายรุสมาน นิเฮง เข้าร่วมประชุมชี้แจง.รับฟังการชี้แจง การประกวดกิจกรรมโครงการ “The Smart City Solution Awards 2023” Read More »

สช.สตูลจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการศึกษา ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

สช.สตูลจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการศึกษา ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ” Read More »