ขอเชิญเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามครั้งที่ 2 ปี 2554