นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล

นที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดสตูล โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานกรรมการ ซึ่งโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูลได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับและเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูลกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ราย