เกียรติบัตรรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ผ่านระบบ E-SAR ครบถ้วนทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565