นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล การเข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล การเข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรใน 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 10 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้ และส่วนที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ต่อไป