ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติ ใน " โครงการเข้าสุหนัตหมู่ ปี 2023 " ณ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติ ใน " โครงการเข้าสุหนัตหมู่ ปี 2023 " ณ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งชมรม UMISSION Club มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ร่วมกับ มัสยิดอะห์มาดียะ ปันจอร์ ได้กำหนดจัด "โครงการเข้าสุหนัตหมู่ ปี 2023" โดยจะทำพิธีเข้าสุหนัตให้แก่ยุวชนมุสลิมในเขตมัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์ และมัสยิดใกล้เคียง จำนวน 150 คน และมีคณะแพทย์และนักศึกษาจากประเทศ มาเลเซียมาร่วมจัดโครงการฯ ดังกล่าว