แจ้งเลื่อนวันอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546