โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖