เชิญศูนย์ฯ ตาดีกาเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการันตีตาดีกา