สช.จ.สตูลจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านหลักสูตรฯ ทั้งสามัญและศาสนา ให้แก่ครูร.ร.เอกชน