ลงพื้นที่ตรวจสภาพการก่อสร้าง ร.ร.อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ