แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการออกนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ