สช.สตูล เข้าพบนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลในโอกาสหารือภารกิจการร่วมมือทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าพบนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลในโอกาสหารือภารกิจการร่วมมือทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

More...

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมMore...

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

2023 年 3 月 28 日下午 1:30 沙敦府私立教育办公室主任 Butsarin Nak Ubol 博士 与沙敦府私立教育办公室首长Wanmalin Kokyasuprom女士一起 参加纪念诗丽吉国王和王后的仪式。皇后 太后和女王陛下,2023 年在沙敦府兰古区南弗分区 Wat Thung Nang Kaeo

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ นางหทัยมาศ ผลบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการสำนักงานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการสำนักงานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และตัวแทนครูโรงเรียนดารุลอูลูม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5

วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดค่าย พรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเวทีการแข่งขัน วิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่าง นักเรียน

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) รอบการประเมินที่ 1

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) รอบการประเมินที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM Cloud Meeting

ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารม่วงแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารม่วงแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งด้วยโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ได้จัดกิจกรรมรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรัก ความผูกพันระหว่างลูกศิษย์กับคุณครู รุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่อน ๆ ในรุ่นปีการศึกษาเดียวกัน รวมถึงความรักในสถาบันการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการทำลายแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการย่อยกระดาษ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการทำลายแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการย่อยกระดาษ ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีนโยบายดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น หลังจากการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละระดับให้ศูนย์สอบดำเนินการทำลายแบบทดสอบภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลสอบ และรายงานให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติทราบ

Syndicate content