จดหมายข่าวรายวันประจำเดือนเมษายน 2565

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน และการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยโรงเรียนมุสลิมศึกษา มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการ ในตราสารจัดตั้งเกี่ยวกับจำนวนห้องเรียนและความจุของนักเรียน เพื่อใช้รองรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบ on-site ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบ on-site ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเปิดเรียนด้วยหลักการ "ตัดความเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน" ทั้งนี้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม โดยทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ทั้งการบริหารจัดการภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม และรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ปลอดโรคโควิด-19 และปลอดภัยสำหรับนักเรียน

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Syndicate content