จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีนายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำการกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนในการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ อายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล

นที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดสตูล โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานกรรมการ ซึ่งโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูลได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับและเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูลกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ราย

Syndicate content