สช.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ซึ่งจะใช้ในการติวออนไลน์ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ซึ่งจะใช้ในการติวออนไลน์ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ณ โรงเรียนดารุลอูลูม และ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา

สช.สตูล ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และแสดงความจงรักภักดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่าเคร่งครัด

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 6/2565 เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการของจังหวัดสตูล จึงได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Google Meet

สช.สตูล จัดประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 100 คะแนนเต็ม

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Google Meet ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจัดทำโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัดสตูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล

นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล

ระหว่างวันที่ 4- 7 เมษายน 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของแต่ละอำเภอในเขตจังหวัดสตูล เพื่อนำอิหม่ามที่ได้รับรางวัลเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับพระราชทานรางวัลโดยกำหนดให้คณะกรรมการฯออกตรวจผลงานอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในวันที่ 4, 5 และ 7 เมษายน 2565 และจะประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า)

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี

6 เมษายน ของทุกปี วันจักรี

Syndicate content