ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และหัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ กำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2566 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

สช.สตูล ลงพื้นให้กำลังใจ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นให้กำลังใจ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ และโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมการประเมิน จำนวน 22 โรงเรียน

จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถาบันศึกษาปอเนาะ หลักสูตร "การเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถาบันศึกษาปอเนาะ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถาบันศึกษาปอเนาะ หลักสูตร "การเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถาบันศึกษาปอเนาะ"

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ บริเวณท่าเทียบเรือตำมะลัง (องค์การสะพานปลา)

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ บริเวณท่าเทียบเรือตำมะลัง (องค์การสะพานปลา) หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการ ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสุไหงตำมะลัง ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการล่องเรือ ขมนกอินทรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลต่อไป

สช.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ (วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้) ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ (วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการ สถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2566

สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ และการสื่อสารในสถาบันศึกษาปอเนาะ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 40 ประจำปี 2566

วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 40 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Syndicate content