ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ผ่านระบบวีดิทัศน์ (VCS) ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันนฟุตบอล IFC League

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันนฟุตบอล IFC League พร้อมด้วย นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูล ร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลโรงเรียนเอกชนภาคใต้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในเครือข่ายสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูล ในระดับอายุไม่เกิน 12 ปี สนามหญ้าเทียม ตำบลบ้านควน อายุไม่เกิน 15 ปี สนามหญ้าเทียม ตำบลบ้านควน อายุไม่เกิน 18 ปี สนามฟุตบอลรัชกิจประการ เทศบาลเมืองสตูล เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การแข่งขันเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2565 ในแต่ละรุ่นอายุได้แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สช.สตูล ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการนิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการนิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ผอ.สช.จ.สตูล มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมทุนเรียนดีและประพฤติดี

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติงานรินน้ำใจสู่พัฒนาครั้งที่ 3 ตัมมัตอัลกุรอาน รับประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา รำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดา (ซ.ล.) และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมทุนเรียนดีและประพฤติดี จำนวน 7 ทุน

สช.สตูล รประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ชั้น 2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมนครี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมนครี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการโครงกร TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ได้กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูลเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันประกวด จังหวัด อำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาค และสำคัญที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จองค์ประธานโครงการตามแผนเสด็จในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล (สกสค. จ.สตูล) โดยมี นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุม ซึ่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมีกรอบ ทิศทาง และแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และเพื่อให้บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีความสามารถในการเขียนรายงานผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อไป

Syndicate content