วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 6/2565 เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการของจังหวัดสตูล จึงได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Google Meet

สช.สตูล จัดประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 100 คะแนนเต็ม

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Google Meet ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจัดทำโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัดสตูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล

Syndicate content