ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ MLS ACADEMIC AND LANGUAGES FESTIVAL 2023 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ MLS ACADEMIC AND LANGUAGES FESTIVAL 2023 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ด้านวิชาการผ่านกิจกรรมและทักษะของ นักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่องาน MLS ACADEMIC AND LANGUAGES FESTIVAL 2023

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมี นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปี งบประมาณ 2566 เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้บรรลุผลสำเร็จได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยเน้นย้ำการพัฒนา ของผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรและผู้เรียนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวมทั้งรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รอง ผอ.สช.จ.สตูล และ นายรุสมาน นิเฮง รอง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าหารือ ข้อราชการกับ นายดาลัน นุงอาหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าคาราวะและหารือ ข้อราชการกับ นายดาลัน นุงอาหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าคาราวะและหารือ ข้อราชการกับ นายอรุณ อุมาจิ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.15 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าคาราวะและหารือ ข้อราชการกับ นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูลร่วมในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูลร่วมในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ สโมสรนายทหาร ร.5 พัน.2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานเพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการต่างๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมรับมอบถ้วยกาแฟ สัญลักษณ์การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ในเดือนถัดไป

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2566

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดสตูลและคณะกรรมการ ปส.กช.นอกระบบจังหวัดสตูล เพื่อแจ้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดสตูลและคณะกรรมการ ปส.กช.นอกระบบจังหวัดสตูล เพื่อแจ้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาโครงการ กิจกรรมการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ตามบริบทของพื้นที่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลาม อิบนูเอาฟ จำกัด ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม เครือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม เครือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล พร้อมรับฟังข้อเสนอและเตรียมจัดทำแผนยกระดับการศึกษาพื้นที่สตูล ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในการประชุม

Syndicate content