นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล

นที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดสตูล โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานกรรมการ ซึ่งโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูลได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับและเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูลกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ราย

สช.สตูล ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลพร้อมด้วย นางสาวหมะหานี มิเหาะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการฯ ณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา มุสลิมสตูลวิทยา ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

จดหมายข่าวรายวันประจำเดือนเมษายน 2565

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน และการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยโรงเรียนมุสลิมศึกษา มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการ ในตราสารจัดตั้งเกี่ยวกับจำนวนห้องเรียนและความจุของนักเรียน เพื่อใช้รองรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

Syndicate content