นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ต่อไป

สช.สตูล ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สช.สตูล ลงพื้นที่ ตรวจตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ตรวจตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ณ ศูนย์การค้าบิ๊กชี จำกัด สาขาสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 เป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าจังชีลอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ต่อไป

สช.สตูล ร่วมจัดส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมจัดส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 27 กล่อง ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง 32 กล่อง และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย 24 กล่อง กลับคืน สทศ.

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ สช. เป็นประธานในการประชุม

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผอ.สช.จ.สตูล และ นายรุสมาน นิเฮง รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมราชันย์ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชนธัญ แสงนุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. และ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ สช. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต,) ได้มีข้อสั่งการในการประชุม กพต. (สัญจร) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานยกระดับการศึกษาในพื้นที่ในทุกบริบทการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและความต้องการของโลกปัจจุบันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งโรงเรียนในระบบ -นอกระบบ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันการศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่มีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ นางหทัยมาศ ผลบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 และพบปะผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมศึกษา เพื่อหารือด้านการจัดการเรียนสอนของโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสตูล พ.ศ.2565 - 2570

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสตูล พ.ศ.2565 - 2570 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีนางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน "ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์" ณ โรงเรียดารุลอูลูม

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ นางหทัยมาศ ผลบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน "ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์" ณ โรงเรียดารุลอูลูม ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล

Syndicate content