นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูลพืจารณาให้ความเห็นชอบ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Google Meet

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมแต่ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมแต่ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมโกลเดน คราวน์ แกรนด์ โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม การนำเสนอผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม การนำเสนอผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สช.สตูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเงิน อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน"

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมานูร น้อยทับทิม พนักงานด้านกฎหมาย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง วีฐิมา คชาชนม์ พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล) โครงการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเงิน อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน" ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯเป็นผู้บริหาร/เจ้าหน้าพี่ผู้แทนของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสตูล

Syndicate content