สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบ on-site ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบ on-site ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเปิดเรียนด้วยหลักการ "ตัดความเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน" ทั้งนี้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม โดยทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ทั้งการบริหารจัดการภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม และรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ปลอดโรคโควิด-19 และปลอดภัยสำหรับนักเรียน

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายศุภโชค พาหุมันโต พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียน อนุบาลสตูล โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน และให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้มีมติเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด และรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม : สะท้อนคิด ทิศทางการศึกษาสตูล (Outside Into Education Satun) ณ โรงแรมสตารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อนำไปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และกำหนดประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูลให้เหมาะสมและตอบสนองต่อบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป

Syndicate content