นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกงอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มีประเด็นการพิจารณาเรื่อง การเต่งกายเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีโดยมีการเรียกร้องให้งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงเล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสื้อเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนไม่มีเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีของจังหวัดสตูล จึงได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี กรณี ผู้ปกครอง รายใดมีฐานะยากจน ขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เพื่อสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ I-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผ่านการประชุม video conference ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกา โดยมีกำหนดสอบ วันที่28 มกราคม 2566

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2565 ณ บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2565 ณ บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาตนเองให้เก่งงาน และมีความสุข (คนสำราญ งานสำเร็จ)" ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างแนวคิด เรียนรู้เทคนิค แนวทางการพัฒนางานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ ตรวจ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเขตตรวจราชการที่ 6 ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วนโครงการ “ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center)” ของ รมว.ศธ. ณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย "MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย"

เสมาโพล กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย "MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย" ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษา - ผู้ปกครอง - นักเรียน นักศึกษา - ครู และบุคลากรทางการศึกษา - ประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค.65 เวลา 12.00 น.

Syndicate content