ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สช.สตูล ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และนายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายมานูร น้อยทับทิม พนักงานด้านกฏหมาย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และนายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ ณ โรงแรมเลค เทอเรซ รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2566 ณ โรงแรม เลค เทอเรซ รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชายแดนใต้ให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปลูกจิตสำนึกพลเมืองให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ เรื่องหลักการ และคุณค่าประชาธิปไตย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดสตูล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 54 คน

นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนใน"วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566"

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนใน"วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566" เพื่อใช้เป็นของรางวัลพิเศษในการออกร้านนาวากาชาด ประจำปี 2566 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และ นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นผู้รับมอบสิ่งของสนับสนุน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ จังหวัดสตูล

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และตัวแทนผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน ประกอบด้วย นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ตัวแทนกลุ่มงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ เพื่อมอบหมายและติดตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันเด็กแห่งชาติ 2566

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นายนิมิต ปัตนวงค์ ข้าราชการบำนาญ เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สช.สตูล

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นายนิมิต ปัตนวงค์ ข้าราชการบำนาญ เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

Syndicate content