4 พฤษภาคม ​วันฉัตรมงคล

สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา และ โรงเรียนดารุลอูลูม ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ใน 4 สาขาวิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์เป็นเวทีการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งการดำเนินการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 1 (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างและกลไก ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างและกลไก ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ GOOGLE MEET

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เวลา นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565) ของหน่วยงานรับตรวจในจังหวัดสตูล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 แจ้งกำหนดการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 6 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

Syndicate content