นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดโครงการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนอัลกุรอาน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนอัลกุรอาน ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ซาอารี บูเก๊ะเจ๊ะลี เป็นวิทยากรบรรยาย

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล การเข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล การเข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรใน 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 10 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้ และส่วนที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ต่อไป

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2565

27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม

เกียรติบัตรรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ผ่านระบบ E-SAR ครบถ้วนทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมรายงานผล การตรวจ ติดตามนโยบายการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมรายงานผล การตรวจ ติดตามนโยบายการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 2) เสนอต่อผู้ตรวจราชการการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอน ฯ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุม

สช.สตูล ปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2

1 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายอดินันท์ ปากบารา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ นกน้ำ รีสอร์ท จังหวัดสตูล ซึ่งรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 ณ พื้นที่เครือข่ายอุทยานธรณีสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการลูกเสือ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 ณ พื้นที่เครือข่ายอุทยานธรณีสตูล และอำเภอละงู จังหวัดสตูล

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565

Syndicate content