สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

สำนักงานการศึกษาเอกชน เบิกจ่ายเงินสวัสดิการประจำเดือน เมษายน 2566  โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินได้ตาม เอกสารแนบ