สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566