สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

เอกสารเผยแพร่

      –  ไฟล์เอกสารการประชุมหารือข้อราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566  Download เอกสาร

      –  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (โดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช.)  เอกสารประกอบ