สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ประวัติความเป็นมา