สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
       อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สพป.สตูล) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด     
       อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทร / แฟ๊กซ์ : 074 724721

E-mail : opec.satun@gmail.com

Facebook
Twitter