สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ข่าวสาร/กิจกรรม

สช.สตูลจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการศึกษา ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เว

Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม ติดตามความก้าวหน้าเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วโรกาสเสด็จทรงเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสตูล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว

Read More »

สช.สตูล ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว

Read More »