สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ

Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ

Read More »

คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สช.จ.สตูล ประจำปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 1 – 3 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ

Read More »

คณะกรรมการตรวจนิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สช.จ.สตูล ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ

Read More »

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชนในระบบ)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ

Read More »