สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province