สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้   รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างฯ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖