สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนจงหัว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษารางวัลชมเชยพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนจงหัว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจังหวัดสตูลมีสถานศึกษาที่ได้รับการ คัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ประเภทสถานศึกษารางวัลชมเชยพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลางจำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจงหัว อำเภอเมืองสตูล สังกัด สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ทั้งนี้ นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี