สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

รับมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 นางอัญชลี บินตำมะหงง ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จังหวัดสตูล นำนักเรียนเข้ารับประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานวางมอบทุน