นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนเพื่อปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายเพชรศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๕๕๗ นายหั้ว ศรีสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนดารุลมุอ์มิน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนผลการเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษาและนักเรียนที่จบชั้นระดับอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์(ทุ่งหว้า) ณ. ห้องประชุม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรความพร้อมอนุบาล ๓ วุฒิบัตรจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรที่มีผลงาน นำชื่อเสียงสู่โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล

หลักฐานประกอบการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ

           ตามที่โรงเรียนได้ยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2556 และ ตุลาคม - ธันวาคม 2556  นั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า โรงเรียนยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ขาด หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนครู และ รายงานการประชุมการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ให้ความเห็นชอบกรณีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบและดำเนินการสงเอกสารดังกล่าวโดยด่วน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิเปิดรับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ มีความประสงค์รับสมัครครู ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

  1. เอกอาหรับ/กฎหมายอิสลาม         จำนวน     1     อัตรา
  2. เอกภาษาไทย                        จำนวน    1     อัตรา
  3. เอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน    1     อัตรา
  4. เอกประถมศึกษา                      จำนวน    1     อัตรา
  5. เอกสังคม                             จำนวน    1     อัตรา
  6. เอกพละ                              จำนวน    1     อัตรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
โทรศัพท์ ฝ่ายบุคคล  074-799549

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2557

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบหมายและจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 235 คน  

    สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครฯทราบ และสามารถสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายใน 1 – 10 เมษายน 2557  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศการรับสมัครและใบสมัคร

โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557  โรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินให้ส่งใบสมัคร ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ปฏิทินดำเนินโครงการ  ใบสมัคร   ประกาศ

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม และบุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                              

                                ๑.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๒. สาขาวิชาปฐมวัย                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๓.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.)            

โดยเปิดรับสมัครทุกวันในเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๐๗๔ – ๗๒๕๑๕๒, ๐๘๙ – ๗๓๒๑๔๐๘ 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม)

               สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2557 และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556   เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อบแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารและส่งหลักฐานการปรับเพิ่มเงินดือนครูวุฒิปริญญาตรี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 โดยด่วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาแก่บุคคลภายนอก ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ระหว่างวันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลนั้น

                      บัด นี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาจำนวน 4 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การขอรับเงินอุดหนุน เพิ่มเติม เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

        ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 6) 2557  โดยได้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนครู จาก13,300บาท เป็น 15,000 บาท โดยสช.ได้ปรับอัตราเงินอุดหนุนไหม่แล้วแตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ดังนั้น ขอให้โรงเรียนยื่นคำขอเบิกเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2557 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 

ดาวน์โหลด   คำขอ   ใบสำคัญรับเงิน   หลักฐานจ่ายเงินเพิ่ม

รายงานผลการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้กำหนดให้มีการสอบ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม2557 บัดนี้ สทศ. ได้ประกาศผลการสอบดังกล่าวแล้ว โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดผลการสอบได้ที่ www.niets.or.th

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓

  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ เพิ่มเติม จำนวน ๑,๖๑๙ ทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.odos.moe.go.th 

ปรับเงินอัตราเงินเดือนครู ในระบบ PSIS

    ตามที่  สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดมาตรการช่่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการรปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี จาก ๑๓,๓๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ในระบบ PSIS v.แรก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก่อนที่ระบบจะทำการประมวลผลภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเงินเดือนตามอัตราดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการโดยด่วน  และส่งหลักฐานการจ่านเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเดือน มีนาคม 2557 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557

การเข้าสู่ระบบ PSIS v.๒

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนดำเนินการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ PSIS v.๒ ดังนี้

๑. โรงเรียนเขัา Google Chrome พิมพ์ที่ URL ว่า "alpha.psisapp.com" แล้ว Enter จะปรากฎหน้าจอ PSIS v.๒

๒. คลิก Log in ที่มุมบนด้านขวา

๓. โรงเรียนเลือกเข้าระบบ PSIS v.๒ ที่โรงเรียนของท่านได้สมัครไว้ ถ้าโรงเรียนสมัคร gmail ให้คลิกเลือกไปที่ "with Google" ถ้าโรงเรียนสมัคร Yahoo ให้คลิกเลือกไปที่ "with Yahoo"

๔. ใส่อีเมลและรหัสผ่าน และคลิก "ลงชื่อเข้าใช้" จะปรากฎหน้าจอที่มุมด้านขวา "Inbox" และ "ชื่อโรงเรียนของท่าน" ที่ Log in เข้ามา

๕. ให้คลิกที่ "ชื่่อโรงเรียน" มุมบนด้านขวา จะปรากฎ Account Attachments และ Log out ให้คลิกเลือกที่ "Account" และคลิกเลือก "Thai" เพื่อเปลียนภาษา แล้วกด "change" เมนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

๖. ลากเมาส์ลงมาด้านล่างซ้ายมือจะพบ "โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง" ให้โรงเรียนคลิกไปที่ "ค้นหาโรงเรียนด้วยชื่อหรือรหัส" จะปรากฎช่องว่าง ให้พิมพ์ชื่อโรงเรียนของท่านเข้าไป เมื่อปรากฎชื่อโรงเรียนของท่านแล้ว ให้คลิกเลือกที่เป็นชื่อโรงเรียนของท่าน ห้าม Enter เป็นอันขาด ชื่อโรงเรียนของท่านจะปรากฎอยู่ในช่องค้นหา

๗. กดปุ่ม "บันทึก" ด้านล่าง ชื่อโรงเรียนของท่านจะปรากฎและเปลี่ยนเป็นตัวสีฟ้า

๘. เจ้าหน้าที่ สช ที่ดูแลและรับผิดชอบเขตและโรงเรียนของท่านจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบ PSIS v.๒ ให้

๙. หลังจากเจ้าหน้าที่ สช กำหนดสิทธิ์ให้โรงเรียนท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎสถานะที่เป็นเครื่องหมาย / (ถูก) ด้านหลังชื่อโรงเรียน แสดงว่าโรงเรียนของท่านมีสิทธิ์พร้อมใช้งานในระบบ PSIS v.๒ แต่ถ้ายังไม่ปรากฎสถานะเครื่่องหมาย / (ถูก) ขอให้ท่านรีบเร่งดำเนินการติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สช โดยตรง

นิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL