ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) (ระดับศูนย์สอบ)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) (ระดับศูนย์สอบ) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และนำผลการสอบไปใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 จะดำเนินทดสอบในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ต่อไป

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ

จังหวัดสตูลให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย ของรัฐบาล และพันธ์กิจ "มหาดไทยใสสะอาด" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนรวมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ    งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 

                    

 

ประชุม ศบค.ส่วนหน้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม ศบค.ส่วนหน้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลการฉีดวัคซีน และแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบของจังหวัดสตูล

ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยได้มีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนของจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการรับนโยบายจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในด้านต่างๆ เช่น ติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล เเละติดตามการฉีดวัคซีนของ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

สช.สตูล จัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้จังหวัดสตูล โดยมี นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล นางวรรณ บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม เลขาธิการ กช. กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมฯในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในด้านต่างๆ เช่น ติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (i-NET) แผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละติดตามภาพรวมการฉีดวัคซีนของ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

Syndicate content