สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดโครงการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนอัลกุรอาน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนอัลกุรอาน ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ซาอารี บูเก๊ะเจ๊ะลี เป็นวิทยากรบรรยาย

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล การเข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล การเข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรใน 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมนูโวชิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 10 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้ และส่วนที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ต่อไป

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2565

27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม

เกียรติบัตรรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ผ่านระบบ E-SAR ครบถ้วนทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

Syndicate content